Medi 2018 – Awst 2019

Rydw i’n treulio cyfnod gyda fy nheulu yn Llydaw, felly nid ydwyf yn dysgu yng Nghymru ar hyn o bryd.  Byddaf yn dychwelyd yn Hydref 2019 ac yn cyhoeddi amserlen fy nosbarthiadau bryd hynny.

Cysylltu

Ffioedd, Telerau & Amodau

Ffi – Mae ffioedd yn amrywio yn ol lleoliad, hyd a chynnwys y dosbarth. Plis nodwch nad oes modd ad-dalu unrhyw ffiodd, ond efallai y gellir eu trosglwyddo i ddosbarth wythnosol arall os oes lle, gyda fy nghaniatad. Mae dosbarthiadau a drefnir gan asiantaethau eraill, ee Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr, Canolfan Magu, yn amodol ar delerau gwahanol.

Consesiynau – Rwyf yn awyddus i fy nosbarthiadau yoga fod yn agored i bawb. Mae pris gostyngol ar gael i fyfyrwyr, pobl ar incwm isel a phobl sy’n ddi-waith. Plis cysylltwch am fanylion.

Cofrestru – Mae cofrestru’n hanfodol ar gyfer bob dosbarth. Os yw’r dosbarth yn llawn, byddaf yn cynnig lle i chi ar restr aros ac yn cysylltu pan fydd lle ar gael.

Presenoldeb – Pan yn cofrestru ar gyfer dosbarth, rwyf yn argymell yn gryf i chi fynychu pob sesiwn. Mae buddianau yoga yn cynyddu dros amser. Gyda phresenoldeb rheolaidd bydd eich ymarfer yn ffynnu.

Iechyd & diogelwch – Nid yw pob ymarfer yn addas i bawb. Gall yoga ac unrhyw ffurf arall o ymarfer arwain at anaf os nad ydych yn ymarfer yn ofalus ac o fewn eich terfynau personol. Os ydych chi’n delio gyda salwch neu anaf, mae gofyn i chi gael caniatad eich meddyg cyn mynychu unrhyw ddosbarth. Mae gofyn i bob disgybl lenwi holiadur wrth gofrestru a nodi unrhyw wybodaeth berthnasol am iechyd ac anafiadau. Mae’r holl wybodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn cae ei ddefnyddio gen i i deilwra’r ymarfer i ymateb i’ch anghenion. Plis rhowch wybod i mi am unrhyw newidiadau i’ch iechyd. Chi sydd yn gyfrifol am eich corff yn ystod y sesiynau.