Dosbarthiadau Yoga Wythnosol

Oherwydd Covid-19, nid oes unrhyw ddosbarthiadau wyneb yn wyneb yn rhedeg ar hyn o bryd. 

Os hoffech chi gysylltu gyda mi yn y cyfamser, dyma’r manylion: laurakaradog@gmail.com / 07596 627252

Pan fydd y sefyllfa Covid-19 yn caniatáu i mi ddysgu wyneb yn wyneb eto, yna bydd gwybodaeth gyfredol am ddosbarthiadau yn ymddangos yma. Diolch. 

Natur y dosbarthiadau

Yoga Hatha Araf – Mae yoga hatha yn gyfuniad o symudiadau yoga, ymarferion anadlu, dysgu sut i gyfeirio a chanolbwyntio’r meddwl ag ymlacio. Oherwydd fod llif y dosbarth yn arafach, dylai fod yn addas i’r mwyafrif o bobl, ond bydd angen gallu symud o sefyll i eistedd ac i orwedd yn ystod y dosbarth.  

Yoga Tyner Gyda Chadeiriau – Opsiwn da i unrhywun sydd ddim yn gyfforddus yn gwneud symudiadau ar y llawr neu’n gorwedd ar y llawr. Bydd y rhan fwyaf o’r dosbarth yn digwydd ar ein traed neu ar ein heistedd mewn cadeiriau.

Yoga Hatha gyda llif mwy deinamig – Mae’r dosbarth hwn yn gofyn am lefel sylfaenol dda o iechyd a ffitrwydd. Byddwn yn llifo o un symudiad i’r llall a bydd gofyn gallu dal pwysau trwy eich breichiau, eich pengliniau a’ch dwylo (e.e. drwy wneud ymarferion fel ‘sun salutations’, plank ayb). Os nad ydych yn sicr os yw’r dosbarth hwn yn addas i chi, plis cysylltwch i drafod cyn cofrestru. 

Yoga Beichiogrwydd  – Yoga ar gyfer mamau beichiog o’r ail dymor hyd at enedigaeth. 

Yoga Ôl-enedigol – Dosbarth i gefnogi a grymuso merched yn gorfforol a meddyliol, yn ystod y cyfnod ar ôl geni babi. Mae rhai dosbarthiadau yn rai Mam a Babi, ac eraill yn gyfle i famau ymarfer ar eu pen eu hunain. 

Cysylltu

Ffioedd, Telerau & Amodau

Ffi – Mae ffïoedd yn amrywio yn ôl lleoliad, hyd a chynnwys y dosbarth. Plis nodwch nad oes modd ad-dalu unrhyw ffioedd a dalwyd, ond efallai y gellir eu trosglwyddo i ddosbarth wythnosol arall os oes lle a chyda fy nghytundeb. 

Consesiynau – Rwyf yn awyddus i fy nosbarthiadau yoga fod yn agored i bawb. Mae consesiynau ac opsiynau i dalu fesul tipyn ar gael i bobl ar incwm isel neu sy’n ddi-waith. Plis cysylltwch am fanylion.

Cofrestru – Oherwydd fod y dsobarthiadau yn rai bychan, mae cofrestru’n hanfodol ar gyfer bob dosbarth. Os yw’r dosbarth yn llawn, byddaf yn cynnig lle i chi ar restr aros ac yn cysylltu pan fydd lle ar gael.

Presenoldeb – Pan yn cofrestru ar gyfer dosbarth, rwyf yn argymell yn gryf i chi fynychu pob sesiwn. Mae buddianau yoga yn cynyddu dros amser. Gyda phresenoldeb rheolaidd bydd eich ymarfer yn ffynnu.

Iechyd & diogelwch – Nid yw pob ymarfer yn addas i bawb. Gall yoga ac unrhyw ffurf arall o ymarfer arwain at anaf os nad ydych yn ymarfer yn ofalus ac o fewn eich terfynau personol. Os ydych chi’n delio gyda salwch neu anaf, mae gofyn i chi gael caniatad eich meddyg cyn mynychu unrhyw ddosbarth. Mae pob disgybl yn gyfrifol am ei iechyd a’i les ei hun yn ystod dosbarthiadau.