Medi 2018 – Awst 2019

Rwyf yn treulio’r flwyddyn hon yn Llydaw gyda fy nheulu ac yn mwynhau cael cyfle i ddyfnhau fy ymarfer a chreu.
Bydd gwybodaeth ynglyn â chyrsiau newydd i’w canfod ar y wefan hon o ddiwedd Haf 2019.
Os hoffech gysylltu yn y cyfamser mae croeso i chi anfon ebost at yogalaura@hotmail.co.uk

I am spending this year in Brittany with my family and appreciating having time to deepen my practice and create.
Information about future courses and offerings will be available on this website towards the end of summer, 2019.
Should you wish to contact me in the meantime, please email yogalaura@hotmail.co.uk

Cysylltu

Ffioedd, Telerau & Amodau

Ffi – Mae ffioedd yn amrywio yn ôl lleoliad, hyd a chynnwys y dosbarth. Plis nodwch nad oes modd ad-dalu unrhyw ffioedd, ond efallai y gellir eu trosglwyddo i ddosbarth wythnosol arall os oes lle a gyda fy nghytundeb. 

Consesiynau – Rwyf yn awyddus i fy nosbarthiadau yoga fod yn agored i bawb. Mae pris gostyngol ar gael i fyfyrwyr, pobl ar incwm isel a phobl sy’n ddi-waith. Plis cysylltwch am fanylion.

Cofrestru – Mae cofrestru’n hanfodol ar gyfer bob dosbarth. Os yw’r dosbarth yn llawn, byddaf yn cynnig lle i chi ar restr aros ac yn cysylltu pan fydd lle ar gael.

Presenoldeb – Pan yn cofrestru ar gyfer dosbarth, rwyf yn argymell yn gryf i chi fynychu pob sesiwn. Mae buddianau yoga yn cynyddu dros amser. Gyda phresenoldeb rheolaidd bydd eich ymarfer yn ffynnu.

Iechyd & diogelwch – Nid yw pob ymarfer yn addas i bawb. Gall yoga ac unrhyw ffurf arall o ymarfer arwain at anaf os nad ydych yn ymarfer yn ofalus ac o fewn eich terfynau personol. Os ydych chi’n delio gyda salwch neu anaf, mae gofyn i chi gael caniatad eich meddyg cyn mynychu unrhyw ddosbarth. Mae pob disgybl yn gyfrifol am  ei iechyd a’i lles ei hun yn ystod dosbarthiadau.