Cryfder a Gwytnwch / Strength and Resilience

In Ffitrwydd by Laura Karadog

 

Cryfder a Gwytnwch / Strength and Resilience

(English text below Welsh in each section)

Yn y blog diwethaf, soniais fy mod yn mynd drwy gyfnod heriol o newid yn fy mywyd. Drwy’r cyfnod yma, yn ogystal â yoga a myfyrio, un peth sydd wir wedi helpu fy lles yw datblygu fy ffitrwydd, ac yn benodol, cryfder. Dwi dros 40 oed erbyn hyn, a dwi’n ymwybodol o pa mor bwysig ydy hi i ferched wneud ymarferion ymwrthiant wrth i ni fynd yn hŷn – gall ein helpu ni i ddelio gyda’r newidiadau sy’n digwydd i’n hormonau yn ogystal â gwarchod ein hesgyrn a’n muscle mass. Ac mae’r buddiannau meddyliol yr un mor gadarn.  Felly, heddiw dwi eisiau rhannu gwybodaeth am ddau hyfforddwr, a grŵp, sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i’m iechyd a’m ffitrwydd i, yn y gobaith y gallwch chi fanteisio arnyn nhw hefyd!

****

In the last blog, I mentioned that I’ve been going through a challenging period of many changes. During this time, in addition to my yoga and meditation practice, one thing that has had a very positive impact on my sense of wellbeing is developing my fitness, and more specifically my strength. I’m over 40 now and I’m aware of the importance of strength training for women as we get older. It helps us to deal with the hormonal changes we begin to experience during this decade; it protects our bones and also helps us to retain, and gain, muscle mass, boosting metabolism in the process. The benefits to mental wellbeing and resilience are also profound. So today I want to share information about two trainers and groups that have made a big difference to my own health and fitness and maybe they can help you too!

Cattlestrength

Fel mae’r enw yn ei awgrymu, mae Cattlestrength yn gym sydd wedi ei leoli ar fferm yng Ngorllewin Cymru. Y perchennog ydy Rhys Jones a dw i wedi bod yn gweithio gyda Rhys ar-lein ers dros 4 mis erbyn hyn. Mi wnes i gysylltu gydag o ym mis Mai am fy mod eisiau datblygu cryfder drwy waith ymwrthiant. O’r dechrau, mae Rhys wedi bod yn wych ac yn hynod gefnogol fel hyfforddwr,  er nad ydw i wedi cwrdd ag o wyneb yn wyneb eto.

Bob dydd Sul, dwi’n derbyn workouts ar gyfer yr wythnos drwy app. Er bod Rhys wedi amserlennu’r sesiynau, gallaf newid dyddiadau a gwneud y sesiynau ar amseroedd sy’n gweithio i mi gyda’r plant. Os oes gen i unrhyw gwestiynau am unrhywbeth, mae Rhys yn cynnig sawl ffordd o gysylltu ac mae’n ateb yn sydyn. Mae o hefyd yn cynnig cyngor deiet er mwyn sicrhau fod ei gleientiaid yn bwyta bwyd maethlon a chytbwys i gyd-fynd â’r hyfforddi. Gwn fod llawer o ferched yn cadw draw o godi pwysau trwm am eu bod ofn mynd yn or-gyhyrog – dydy hyn ddim yn digwydd. Ond ar ôl 4 mis, dwi’n teimlo’n gryfach yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol, a dwi’n edrych ymlaen at barhau y siwrna. Diolch Rhys!

****

As the name suggests, Cattlestrength is a gym based on a farm in West Wales. The owner is Rhys Jones and I’ve been one of Rhys’s online training clients for over 4 months now. I got in touch with him in May as I wanted to develop more physical strength through resistance training. From the very beginning Rhys has been a supportive and accessible trainer, despite the fact that I haven’t met him face to face yet.

Every Sunday, I receive new workouts for the week via an app. Although there are set days for each session, I can adapt the schedule and times to work around family life. If I have any questions about anything, Rhys offers several ways of getting in touch and he responds quickly. Rhys also offers support and guidance around nutrition to ensure that you have a healthy, nourishing and balanced diet to complement your training. I know many women stay away from lifting heavier weights for fear of ‘getting bulky’. This is a myth – it’s actually quite difficult to gain muscle! But after 4 months of strength training, I feel much stronger physically, mentally and emotionally, and I look forward to continuing the journey. Diolch Rhys!

Follow Rhys and Cattlestrength:

Facebook Cattlestrength

Instagram Cattlestrength

Pontyberem Park Training Group

Dwi wedi bod yn mynd i’r Bootcamp ym mharc Pontyberem ers dros flwyddyn. Ym mhob tymor, beth bynnag fo’r tywydd, rydyn ni’n dod at ein gilydd i hyfforddi , ac er ein bod ni ella’n grwgnach ar nosweithiau oer a gwlyb yn y gaeaf, y sesiynau mwyaf mwdlyd yn aml yw’r rhai gorau! Mae hyfforddi yn yr awyr iach yn bendant yn cael effaith bositif ar fy hwyliau ac ar fy lefelau egni, ac mae fy ffitrwydd wedi cynyddu llwyth ers i mi ddechrau mynychu, ond, yn bwysicach, dwi wedi gwneud lot o ffrindiau ac yn teimlo’n rhan o gymuned arbennig iawn.

Mae Gavin, sydd yn arwain y grŵp, yn hyfforddwr profiadol, cefnogol a chynhwysol sydd yn amrywio cynnwys y sesiynau i gwrdd ag anghenion y bobl sydd yno. Ym mhob sesiwn, rydyn ni’n gwneud cymysgedd o waith cryfder yn defnyddio pwysau’r corff (e.e. squats, press ups, lunges ayb), yn ogystal â gwaith cardiofasciwlar. Mae pawb yn cael eu hannog i ddewis eu lefel ymdrech eu hunain, ac er bod Gavin yno i’n herio i weithio’n galed, does ‘na byth unrhyw bwysau ganddo i wthio tu hwnt i’n ffiniau. Mae cael cefnogaeth gweddill y grŵp yn amhrisiadwy hefyd. Rydyn ni i gyd yn cefnogi’n gilydd ac mae wastad croeso cynnes i aelodau newydd. Hefyd mae paned o de am ddim ar ôl bob sesiwn 🙂

Mae Grŵp Hyfforddi Parc Pontyberem yn cwrdd bob nos Lun a Mercher am 6:30pm a bob bore Sadwrn am 9am. Os hoffech chi ddod efo fi i’r grŵp rhyw ddiwrnod, rhowch wybod. 

****

I’ve been attending Bootcamp in Pontyberem park for over a year now. All year round, whatever the weather, we get together to train, and even though we may dread going when it’s dark, cold and wet outside, those muddy sessions are often the most fun! Training outdoors definitely has a positive impact on my mood and energy levels and my fitness levels have improved massively since I started attending, but more importantly, I’ve made lots of friends and feel part of a very special community. 

Gavin, who leads the sessions, is an experienced, encouraging and inclusive trainer that tailors the contents of the sessions to meet the needs of every participant. In each session, we do a mixture of body weight resistance exercises and cardiovascular work. We are empowered to work at our own pace and, whilst Gavin challenges us to work hard, there’s never any pressure from him to do more than we feel we can. Having the encouragement of the rest of the group is brilliant too. We all support each other, and new members are always given a warm welcome. And we get a free cup of tea at the end of each session 🙂

Pontyberem Park Training sessions are held every Monday and Wednesday at 6:30pm and on Saturday mornings at 9am. If you’d like to come along with me one day, let me know.

Request to join the Park Training facebook Group by clicking here

Follow on instagram here

Diolch Gav a phawb yn y grŵp.

Laura xx