Yoga ar ôl cael plant – sut i ymarfer yoga a rhiantu ‘run pryd

In Teulu, Yoga by admin

Yoga ar ôl cael plant – sut i ymarfer yoga a rhiantu ‘run pryd

Dwi am ddechrau drwy bwyntio allan mod i ddim yn honni gwybod yr ateb i’r cwestiwn yma, ond beth ydw i am ei rannu yw fy mhrofiad i o drio gwneud hyn! Ac mae’r ffaith ei bod hi ar hyn o bryd yn wyliau hanner tymor yn gwneud hyn yn bwnc byw iawn i mi am yr wythnos nesaf…

Cyn cael plant, doedd cael amser i ymarfer yoga ddim yn broblem, ac roeddwn yn gallu mwynhau lie in ar foreau Sadwrn cyn rowlio o’r gwely ar fy mat a threulio awr neu ddwy yn symud yn
hamddenol o un ystum i’r llall. Mae jysd teipio hynny rwan yn teimlo fel ‘sgwennu stori hud a lledrith, ond mae gen i ryw frith gof o’r math yma o beth yn digwydd cyn y flwyddyn 2012 pan laniodd Sisial yn ein mysg. Bum mlynedd, ac Erwan Teifi, yn ddiweddarach, mae trefnu amser ar fy mat yn gallu bod yn her a dweud y lleiaf.

Dyma realiti’r trefnu yma yn ein tŷ ni: “Aneirin, alli di plis gymryd Erwan am bum munud i mi gael sefyll ar fy mhen?” Neu “Allai gael 20 munud ar fy mat ar ôl i chdi gerdded y ci, cyn i chdi fynd i Talwrn y Beirdd plis?”

A weithiau mae’r cynllunio gofalus yma’n dwyn ffrwyth wrth i mi gael pum munud (neu hanner awr os ydwi’n lwcus iawn) i symud ag anadlu AR FY MHEN FY HUN.

Ond, yn yr un modd ac mae cael bath neu hyd yn oed mynd i’r toiled ar eich pen eich hun yn gallu bod yn brofiad prin iawn i riant gyda phlant ifanc, mae yoga ar fy mhen fy hun yn wledd foethus y byddaf yn ei fwynhau o bryd i’w gilydd.
Yn amlach na dim, beth sy’n digwydd yw ryw fath o yoga ‘pile-up’ fel a ddangosir isod;

Dwi wedi darllen yr holl erthyglau am sut i ymarfer yoga gyda’ch plant (esiamplau yn y troednodiadau). Ac weithiau ‘da ni’n cael momentau hyfryd fel Sisial, sydd bellach yn bump, yn llifo drwy gyfarchiad i’r haul yn dawel wrth fy ochr, neu Erwan, 14 mis yn ymlacio’n ddi-ffwdan yn fy nghôl ar ddiwedd practis. Ond fel arfer, mae’r realiti fymryn yn fwy chaotic.

Mae gen i frawddeg ar fy ngwefan sydd yn nodi mae magu a charu fy nheulu yw’r yoga anoddaf a’r pwysicaf yr wyf erioed wedi ei wneud. Ac mae hyn yn berffaith wir. Mae hi’n gyffredinol yn haws i ganfod ein canol llonydd pan rydym yn cael amser tawel ar ein penau ein hunain, yn anadlu a symud heb neb i darfu ar y llif. Mater arall yw canfod y tawelwch a’r llonyddwch pan mae babi’n tynnu ar eich gwallt yn ‘down dog’. Ond yn yr heriau yma mae gwir nerth y practis i’w ganfod.

Mae’r athrawes yoga Cyndi Lee wedi trafod ei phrofiad o deimlo daeargryn mawr yn Siapan, ac o sylweddoli o’r profiad hwnnw cymaint y mae ei hymarfer yoga wedi ei helpu i ddelio gyda sefyllfaoedd heriol yn ei bywyd. Yn ei hysgrif, “May I Be Happy…”, mae hi’n adlewyrchu ar y profiad;

“Yoga means “union,” but really, it’s reunion. We disintegrate all the time; it doesn’t take an earthquake for that to happen. A hundred times a day we notice that our mind and body are living in different realms of space and time, but that’s no problem. Yoga, like meditation, offers a method for coming together after you’ve come apart.”

Fel rhywun sydd hefyd wedi profi daeargrynfeydd (llai) yn Siapan, dydw i ddim am eiliad yn cymharu hynny gyda rhiantu! Ond mae’r teimlad o gael ein hollti, o gael ein tynnu i gyfeiriadau gwahanol, y meddwl i un lle, y corff i le arall, yn beth byw iawn i’r mwyafrif ohonom, os oes ganddom ni blant a’i pheidio.

Ac er mor brin yw fy nghyfleoedd i ymarfer yoga mewn awyrgylch tawel ar fy mhen fy hun dyddiau yma, allai ddim gor bwysleisio gymaint mae fy ymarfer yn fy helpu i ail-wreiddio ac i ddod nol ata i fy hun pan mae bywyd yn fy rhwygo’n ddarnau. Ac felly, yn hytrach na theimlo’n euog am ymarfer yoga pan allwn i fod yn smwddio dillad, dwi’n blaenoriaethu amser ar fy mat yn ddyddiol gan fy mod i’n credu ei bod hi’n bwysig iawn i Sisial ac Erwan ddeall pwysigrwydd y cyswllt mewnol yma.

Dwi’n gobeithio fod gweld Mam yn ymarfer yoga yn eu dysgu pa mor bwysig yw hunan ofal a thrin ein hunain gyda chariad, parch a charedigrwydd. Ond yn fwy na dim ella dwi’n gobeithio fod fy ymarfer yoga yn helpu i mi fodelu i’r plant y gallu i fod yn llonydd ac i beidio gor-ymateb i heriau bywyd. Dydw i ddim am eiliad yn honni fod ein tŷ ni yn awyrgylch o zen parhaol. Mae ‘na ffraeo a cholli tymer yn digwydd o bryd i’w gilydd fel ym mhob tŷ arall dwi’n siwr, ond dros y blynyddoedd mae yoga wedi dysgu i mi sut i anadlu, i deimlo ac i adlewyrchu cyn ymateb. Ac er nad ydwi’n cofio gwneud hynny bob tro (er enghraifft pan mae hi’n bum munud i naw a dwi’n gweiddi ar Sisial i newid o’i phyjamas gan fod yr ysgol wedi cychwyn bum munud yn ôl!), mae gen i dŵls i ddod a fi nôl ata i fy hun yn o handi os ydi’r ffiws wedi chwythu. Sgil arbennig o ddefnyddiol, a phwysig, yn fy marn i. A sgil dwi’n credu fyddai’n gallu creu newid mawr yn ein byd petai’n harweinwyr gwleidyddol ni yn dysgu sut i adlewyrchu ac anadlu cyn gweithredu. Ond ella ddoi nol at hynny rywbryd eto…

Tips o’r we ar sut i ymarfer yoga gyda’ch plant:

15 Special Minutes: How to Practice Yoga with Your Child


https://www.yogajournal.com/poses/6-ways-to-do-yoga-with-your-child
https://www.mindbodygreen.com/0-16351/6-yoga-poses-to-do-with-your-kids.html

Rhannu'r blog